Jogszabályok

 

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Lakitelek Önkormányzat 8/2016. (III.11.) számú rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 03/2015.(II. 20.) számú rendelete:

 

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT

3/2015. (II.20.) számú rendelete

az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.20.) számú rendelete a 31/2015. (XII.11.) számú rendelettel formailag egységes szerkezetben. (2015.12.11.)


 

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.20.) számú önkormányzati rendelete
az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól
Lakitelek Önkormányzata hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §.-ában, 39. §. (2) és (5) bekezdésében, a 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. §. -ának 19. pontjában rögzített feladatkörében eljárva az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségének, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi, továbbá az Emberi Erőforrások Bizottsága véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:
 
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1.    A rendelet hatálya
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai 
1.    §
(1) Lakitelek Önkormányzata annak érdekében, hogy hulladékgazdálkodási feladatait a törvényben rögzített elveknek megfelelően, a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent.
(2) A rendelet területi hatálya Lakitelek közigazgatási területére terjed ki.
 (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Lakitelek közigazgatási területén lévő ingatlanok használóira (a továbbiakban: ingatlanhasználók), gazdálkodó szervezetekre.
(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékösszegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére (a továbbiakban: hulladékkezelés) irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételére és az esetenkénti lomtalanítási akciókkal összefüggő feladatok ellátására.
(5) Akire a rendelet személyi hatálya kiterjed, köteles igénybe venni a közszolgáltatást.
 (6) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységekre.
 (7)2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 88§ (3) Felhatalmazást kap:
b)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter, hogy
bb)a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét, rendeletben állapítsa meg.
 
2. Értelmező rendelkezések
2. § 
a)    nagydarabos hulladék: a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék;
b)    begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;
c)    belterületi ingatlan: a Lakitelek-Kecskemét vasútvonaltól északra eső belterületi lakóingatlanok;
d)    üdülőingatlan: üdülőként nyilvántartott ingatlan;
e)    külterületi ingatlan: Lakitelek közigazgatási területén belül épült valamennyi lakóingatlan, mely nem sorolható a belterületi ingatlanok valamint az üdülőingatlanok körébe;
f)     közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró);
g)    állandóan lakott ingatlan: azok a belterületi,  üdülőterületi és külterületi ingatlanok, ahol legalább egy fő állandó lakosként van bejelentve.
h)    egyedül élő személy: A 385/2014 (XII.31.) Korm.rend. 15.§ (1a) b. (1c) értelmében az a természetes személy, akinek az önkormányzat – benyújtott kérelme alapján – a lakcímnyilvántartás ellenőrzését követően, igazolást állít ki arról, hogy életvitelszerűen egyedül használja a lakóingatlant és ezt az igazolást a közszolgáltatónak benyújtja.
i)      használati szezon: Az üdülőingatlanok tekintetében az április 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszak.
j)      Zöldhulladék: kertben vagy kertészeti tevékenység során képződő növényi eredetű települési hulladék.
II. fejezet
A HULLADÉKKEZELÉSRE IRÁNYULÓ KÖTELEZŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAI
 
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
3. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmazza:
a)    a közszolgáltató által rendszeresített – a belterületi lakóingatlanokhoz használatra bocsátott, 100 %-os állami támogatottságú pályázaton nyert és ellenőrzött, kötelező fenntartású, 2 db sorszámmal ellátott 80 literes űrtartalmú vagy kérés esetén saját tulajdonú 110 literes űrtartalmú, vállalkozók és intézmények esetében saját vagy állami tulajdonban levő, szerződésnek megfelelő űrtartalmú, az önkormányzattal történt megállapodás alapján közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetekben, vagy az üdülő- és külterületi ingatlanok esetében hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtése,
b)    a település legforgalmasabb közterületein kihelyezett elkülönítetten gyűjtött szilárd települési hulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtőpontokon kihelyezett konténerek kiürítése
c)    az ingatlanhasználó által, az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére, és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe való szállítására
d)    a közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok e rendeletben meghatározottak szerinti gyűjtésére, és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, feltéve, hogy a közszolgáltató a hulladék birtokosával, vagy végső soron a települési önkormányzattal ezen tevékenységre külön megállapodást kötött
e)    a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe vont lom hulladékának gyűjtésére, és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe történő szállítására.
4. A közszolgáltatást ellátó tagok valamint az általuk ellátott hulladékgazdálkodási tevékenység
4. §
(1) Lakitelek Önkormányzata a településen a hulladékgazdálkodást közszolgáltatás útján látja el.
(2) A helyi közszolgáltatásba kötelezően bevont területek ingatlanhasználói kötelesek a helyi közszolgáltatást igénybe venni, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.
(3) Lakitelek Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatás teljes körű biztosítása érdekében szerződést kötött a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft-vel
(továbbiakban: Közszolgáltató). A szerződés értelmében Lakitelek Önkormányzata az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék elszállításával, begyűjtésével, összegyűjtésével és ártalommentes elhelyezésével a Közszolgáltatót bízza meg. A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Közszolgáltató, mint egyedüli közszolgáltató jogosult és köteles.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységének ellátásához jogosult alvállalkozót igénybe venni az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, hasznosítására és ártalommentes elhelyezésére. A Közszolgáltató alvállalkozója a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi Miklós u. 39.).A Ht. 35.§ b) pontjára és a Ht. 41.§ (2) bekezdésére utalva a közszolgáltató kizárólagos jelleggel jogosult és köteles a közszolgáltatás keretében gyűjtött, hasznosítással, lerakással ártalmatlanítható hulladékot alvállalkozója által működtetett hulladéklerakóban, ártalmatlanítás és hasznosítás céljából elhelyezni.
5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
5. §
(1)Az ingatlanhasználónak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjmértéket kell fizetnie.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3)A belterületi valamint külterületi ingatlanokban, és az üdülőingatlanok esetében azokban, ahol az ingatlanhasználó állandó lakosként van nyilvántartva, az egyedül élő személyek (lásd:1/2015. (I.15.) Ök rendelet 2§ g),h) pontja) kérelmezhetik, hogy a közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtés keretein belül esetükben a csökkentett díjmértéket alkalmazza, amely megegyezik az eddigiekben alkalmazott 60 literes edényzet után megfizetett mértékkel.
(4) A közszolgáltató ürítési napokon reggel 06:00-tól végzi az edényzetek ürítését, ezért az ingatlanhasználó köteles eddig az időpontig kihelyezni azokat. Abban az esetben, ha a hulladékgyűjtő gépjármű elhalad az ingatlan előtt és a gyűjtőedényzet nincs kihelyezve, a hulladék elszállítása a következő héten, a megszokott hulladékszállítási napon fog megtörténni.
(5)[1]A közszolgáltató minden évben május 1. és október 31. között házhoz menő lomtalanítást végez, az e rendeletben foglalt szabályok figyelembe vételével. A lomtalanításra a fenti időszakon belül, az ingatlanhasználó által a közszolgáltatónál kezdeményezett időpontban, a hulladék elszállításával egy időben, ingatlanonként évi egy alkalommal külön díj megfizetése nélkül kerül. A lomtalanításra való igényét az ingatlanhasználó a tervezett lomtalanítás időpontját megelőzően minimum 1 héttel köteles egyeztetni a közszolgáltatóval ügyfélszolgálati időben. A lomtalanítást csak abban az esetben lehet elvégezni, ha a megrendelőnek nincs számlatartozása, vagy a fennálló számlatartozásának legalább 50 %-át a lomtalanítás megrendelésével egy időben rendezi.
6. Helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetése
6. §
(1) A tartósan nem használt - minimum 6 hónap - belterületi és külterületi ingatlanokon valamint az üdülőingatlanok esetében azoknál, ahol az ingatlanhasználója állandó lakoskéntvan nyilvántartva, szüneteltethető a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele.
 (2) A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó kérelmét az ingatlanhasználó a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a  Hivatalnak és a  közszolgáltatónak.
(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a szolgáltatónak haladéktalanul köteles azt bejelenteni.
 (4) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyekre a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel.
7. §
(1) Az egyedül élő személyeket megillető 5.§. (3) bekezdése szerinti kedvezmény elbírálására valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó ügy, önkormányzati hatósági ügy, amelynek elintézésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
(2) A kedvezmény igénybevételére vagy a szolgáltatás szüneteltetésére irányuló kérelmeket a Hivatalban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az ingatlanhasználónak nyilatkozatát az egyedül élés tényére vagy a szüneteltetés körülményeire vonatkozóan.
(3)[2] A kérelem elbírálása egyedül élő személy esetében a 385/2014 (XII.31.) Korm.rend. 7.§ (1a) b. és (1c) bekezdéseinek értelmében a lakcímnyilvántartás ellenőrzésével történik, míg a lakatlanság tényének megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4)[3] Az egyedül élés tényére vonatkozó bármely változást a kedvezmény igénybe vevője 30 napon belül köteles a szolgáltató és a Hivatal felé is jelezni.
7. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
8. § 
(1) A közszolgáltató köteles ezen önkormányzati rendelet keretein belül a hulladékkezelési közszolgáltatást teljes körűen ellátni.
 (2) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezett, e rendelet szerinti módon és gyűjtési napokon átadott elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékot átvenni és a vonatkozó jogszabályi előírások szerint elszállítani.
 (3) 385/2014 (XII.31.) korm. rendelet 7§ (1) pontjának megfelelően az állandó lakos ingatlan használó a nedves/vegyes hulladék  gyűjtése esetében  eldöntheti, hogy az új, 80 literes vagy a saját tulajdonú, 110 literes gyűjtőedényzetet használja. A nagyobb méretű edényzet használati igényét köteles május 31-ig a közszolgáltató felé bejelenteni, egyúttal 80 literes nedves/vegyes edényzetét leadni. A leadott kukáért cserébe a 110 literes edényzetre matricát biztosít a közszolgáltató.
 (4)A gyűjtő edényzetekben / zsákokban elkülönítetten összegyűjtött háztartási hulladékot a szolgáltató köteles elszállítani:
a) belterületen: nedves / általános – száraz / hasznosítható hetente egy alkalommal;– csütörtöki és pénteki napokon,
b) üdülőterületen: nedves / általános – száraz / hasznosítható hetente egy alkalommal; - hétfői napon, kizárólag március 15 – október 30 közötti időszakban. (Ezen időpont előtt valamint azt követően hulladék szállítására a Közszolgáltató nem kötelezhető, kivéve az üdülőterületen élő állandó lakosok esetében.)

c) külterületen: nedves/általános - száraz/hasznosítható hetente egy alkalommal;-  pénteki napon.
(5) Ha a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt, az arra e rendelet szerint kijelölt napon nem kerülhet sor, a közszolgáltató köteles legkésőbb az elmaradt begyűjtés napjától számított 24 órán belül pótbegyűjtésről gondoskodni, amelynek időpontjáról az ingatlanhasználókat és az önkormányzatot megfelelő módon értesíteni köteles. Közszolgáltatótól független, jelentős okok miatt 60 órát meghaladó késedelem esetén a Közszolgáltató ingatlanonként egy db száraz és/vagy egy db nedves zsák kiadására díjmentesen köteles, ha az ingatlanhoz kiadott állandó edényzet megtelt. Az igény jogosságáról Közszolgáltató köteles meggyőződni.
(6) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék átvételét, illetve begyűjtését és elszállítását, ha
a)    az ingatlanhasználó nem a rendszeresített gyűjtőedényt használja,
b)    a fedeles hulladékgyűjtő teteje nem lecsukható, mert a hulladék mennyisége meghaladja a gyűjtőedényzet befogadó képességét.
c)    a gyűjtő edényzet tartalma nem felel meg a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek.
d)    [6]ha a gyűjtő edényzetben fűtési szezonban keletkező hamu és salakanyag, vagy csak zöldhulladék található.
Ezekben az esetekben a közszolgáltató az edényzetekre helyezett értesítőben tájékoztatja az ingatlanhasználót, miért nem történt meg a hulladékgyűjtő edényzet kiürítése, kivéve a későn kihelyezett edényzetek esetében.
(7)A lomtalanítás során a közszolgáltató köteles a települési szilárd hulladékot és nagydarabos hulladékot elszállítani akkor is, ha az nem gyűjtőedényben került elhelyezésre.
 
(8)  385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 8.§
(1) A közszolgáltató a települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékfajtára és – jellegre vagy - típusra utaló, egyértelműen felismerhető és megkülönböztethető színnel, valamint jelzéssel vagy felirattal látja el. A feliratnak tartósnak, jól láthatónak és olvashatónak kell lennie. 
(2) Ha a települési hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, a zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal kell ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz.
8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése,
ügyfélszolgálat
9. §
(1) A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személyazonosító adatai valamint a lakcíme) kezelésére. A személyes adatok kezelésére csak a közszolgáltatással összefüggésben kerülhet sor. A közszolgáltató a közszolgáltatás körében tudomására jutott, illetve általa kezelt személyes adatokat csak a közszolgáltatás igénybevevőjének hozzájárulásával adhatja át harmadik személy részére.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, tulajdonos elhalálozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Tulajdonos változás esetén, annak ingatlan nyilvántartási átvezetését igazoló jogerős határozatát köteles bemutatni mind eladó, mind a vevő a közszolgáltatónak.
(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot működtet.
(4) Ügyfélfogadási rend: kedden és pénteken 8-12 óráig, kivétel ez alól a számla kibocsájtását követő héten történő közszolgáltatási díj kiegyenlítése házi pénztárban, minden hétköznap 8-12 óráig. Telefonos ügyfélszolgálat: munkanapokon 12-14 óra között. Hulladékgyűjtő zsák felvételére és/vagy vásárlására  minden hétköznap 08-12:00 között  van lehetőség.
9. Az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei
10. §
(1) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a rovarok, rágcsálók elszaporodásának megakadályozására alkalmas módon, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjteni, a környezet szennyezését vagy veszélyeztetését kizáró módon, és azt az e rendeletben meghatározott ürítési napokon átadni a közszolgáltatónak.
a)    A közszolgáltató ürítési napokon reggel 06:00-tól végzi az edényzetek ürítését, ezért az ingatlanhasználó köteles eddig az időpontig kihelyezni azokat.
b)    Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani.
c)    Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.
(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező szelektív hulladékot elkülönítetten
a)    száraz, hasznosítható hulladék
- műanyag (PET palackok, flakonok, műanyag csomagolási hulladékok,
- üveg (fehér és színes üveg),
- fém (üdítős, sörös és konzerves csomagolóanyagok),
-papírhulladék (újságok, folyóiratok, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz),
- hulladékká vált ruhanemű, textília.
b)    Nedves, általános biológiailag lebomló szerves hulladékot (max. 20%-os 4 kg arányban tartalmazhat az edényzet, melyek az alábbiak lehetnek)
-zöldhulladék: (levágott fű, fanyesedék), élelmiszer-maradék
-olyan szervetlen hulladék, amely nem bomlik le a természetben, de szerves anyaggal szennyezett pl. használt papír zsebkendő, használt pelenka.
(3) Azokon a területeken, ahol a hulladékszállítás zsákos rendszerben történik, üveghulladékot a hulladékgyűjtő zsákba helyezni tilos. Az üveghulladékot díjmentesen a település legforgalmasabb részein található gyűjtőpontokba helyezhetik el.
(4) A fűtési szezonban keletkező hamu és salakanyag gyűjtésére a közszolgáltató három darab, közterületen kihelyezett konténert biztosít.
(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.
(6) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkezett zöldhulladékot lehetőség szerint elsősorban, komposztálással köteles hasznosítani. A közszolgáltató biztosítja a zöldhulladék elszállítását, amennyiben az a Laki-Gazda Nonprofit Kft. irodájában megvásárolható, a Kft. logójával ellátott, zöldhulladék gyűjtésére alkalmas, zöld színű zsákban kerül kihelyezésre.
(7)Ha a december 25-e és január 31-e között képződött fenyőfa hulladék otthoni komposztálása nem megoldható, akkor a közszolgáltató minden év január 09. és 31. között lehetőséget biztosít a – díszítés és talp nélküli- fenyőfák közterületi gyűjtőponton történő elhelyezésére. A gyűjtőpont helye: a Május 1. út és a Széchenyi krt. sarkán levő táblákkal jelzett önkormányzati tulajdonú zöldterület Autós Csárda felőli széle.
(8) A közszolgáltatónak való átadás a gyűjtőedénynek az ingatlan előtti közterületre való kihelyezésével történik. A fedeles hulladékgyűjtőt az ingatlanhasználó az ürítést követően köteles a közterületről eltávolítani.
(9) A gyűjtőedényt az ingatlanon belül zárható helyiségben vagy zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.
(10) A gyűjtőedénybe folyadékot, maró, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, illetve veszélyes hulladéknak minősülő anyagot önteni és gyűjteni tilos!
(11) A hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, a begyűjtés, szállítás során a közterületen okozott szennyezés esetén a szolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni. (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 4§ (4))
(12) A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat külön önkormányzati rendelet határozza meg.
(13) A gyűjtőedény rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata.
(14) Az ingatlanon keletkező olyan hulladékot amely nem tekinthető elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladéknak, valamint az ingatlanon összegyűjtött havat, jeget, építési törmeléket stb. az ingatlanhasználó saját költségén köteles elszállíttatni, vagy elszállítani.
(15) Az ingatlanhasználó e rendelet szerinti kötelezettségei és jogosultságai az ingatlan használatba-vételétől kezdődően állnak fenn, melyek tényéről Lakitelek Önkormányzatának Jegyzője a használatbavételi engedélyről való tudomást szerzést követően haladéktalanul tájékoztatást nyújt.
(16) A 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó (…) jogosultságát csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.
11. §
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás e rendelet szerinti igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékának kezeléséről a Ht. 31. §-ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(2) A gazdálkodó szervezetekre e rendelet 5. §-ban foglalt kötelezettségek alkalmazandók azzal, hogy a közszolgáltatás igénybevételének gyakoriságára és időpontjára a gazdálkodó szervezet és a közszolgáltató között létrejövő, e rendelet szabályaira tekintettel megkötött szerződés rendelkezései az irányadóak.
12. §
(1) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatóval szerződést kötni a szolgáltatás igénybevétele előtt.
(2) A gazdálkodó szervezet az e rendelet szerinti közszolgáltatás igénybevételéért díjat köteles fizetni.
(3) A hulladékszállítási díj megfizetése a közszolgáltató felé számlakibocsátás ellenében, közvetlenül történik. A közszolgáltató a díjfizetés rendjére vonatkozóan megállapodhat időszakonként utólag történő fizetésben is, de a fizetési kötelezettség legfeljebb 3 hónap időtartamra terjedhet ki. 
11. Az üdülőingatlanokra és a külterületi ingatlanokra vonatkozó speciális szabályok
13. §
(1) Az üdülőingatlanokon és a külterületi ingatlanokon a közszolgáltatás a rendszeresített közszolgáltató emblémájával, cégjelzéssel ellátott, műanyag zsák biztosításával történik.
(2) Abban az esetben, ha az üdülőterületi ingatlan használója állandó lakosként van bejelentve, akkor rá a belterületi állandó lakos ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok érvényesek azzal a különbséggel, hogy a közszolgáltatás biztosítása hulladékgyűjtő zsákokkal történik. A közszolgáltatásért a belterületi állandó lakos ingatlanhasználókkal megegyezően 4 negyedévi díjat köteles fizetni.
(3) Az üdülőterületi ingatlanok esetében a közszolgáltató ingyenesen - általa meghatározott részletekben és helyen – az ingatlanban állandó lakosként nyilvántartott magánszemély részére, ingatlanonként évi 52 db 80 literes, nedves hulladék gyűjtésére szolgáló zsákot, valamint 52 db 80 literes, száraz hulladék gyűjtésére szolgáló zsák átvételére ad lehetőséget.
a)    A nem állandó lakosként nyilvántartott, üdülő magánszemélyek részére ingatlanonként évi 26 db 80 literes, nedves hulladék gyűjtésére szolgáló zsákot, valamint 26 db 80 literes, száraz hulladék gyűjtésére szolgáló zsák átvételére ad lehetőséget. 
b)    A külterületi ingatlanok esetében ingatlanonként évi 52 db 80 literes, nedves hulladék gyűjtésére szolgáló zsák, valamint 52 db 80 literes, száraz hulladék gyűjtésére szolgáló zsák átvételére ad lehetőséget.
(3a)[9] A zsákfelvétel során az ingatlan használója köteles igazolni magát személyigazolvánnyal és/vagy lakcím igazoló okirattal. Amennyiben meghatalmazott veszi át a zsákot, köteles az ingatlantulajdonos által két tanú előtt aláírt meghatalmazást bemutatni. Ezen iratok hiányában a Közszolgáltató nem köteles a zsákok kiadására.
(4) Az üdülőingatlan használója vasárnap 16:00 órától hétfő 06:00 óráig helyezheti ki a közterületre a zsákot.
(5)  A közszolgáltatási szerződés létrejöttének módjára, a közszolgáltatás megfizetésének és a számlázás rendjére a 14. §. rendelkezései irányadók.
(6) Az üdülőingatlanok és a külterületi ingatlanok használói is kötelesek betartani a rendelet 10. §-ában az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó rendelkezéseket.
 III. fejezet
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK MÓDJA,
EGYES TARTALMI ELEMEI
 14. §
(1) A szervezett közszolgáltatás az Önkormányzat és a kijelölt közszolgáltató között a közszolgáltatói szerződés aláírásával jön létre. A kötelező közszolgáltatást igénybevevő és a közszolgáltató között pedig a szervezett közszolgáltatás igénybevételével jön létre a szerződéses jogviszony.
(2) A közszolgáltató negyedévente számlát bocsát ki az ingatlanhasználó által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a kibocsátott számla alapján utólag, a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni.
(3) Az állandó lakos ingatlanhasználók a közszolgáltatásért 4 negyedévet, az üdülőterületi, nem állandó lakosok 2 negyedévet kötelesek megfizetni
(4) A közszolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a hulladékrólszóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a alapján a közszolgáltató eljár, kezdeményezi annak az adók módjára történő behajtását.
(5) A gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a szerződés létrejöttének módjára, a közszolgáltatás díja megfizetésének és számlázásának rendjére e rendelet 11. § és 12. § rendelkezései az irányadók.
IV. fejezet
HATÁSKÖRI RENDELKEZÉSEK 
15. §
(1) A hulladékgazdálkodási feladatok koordinálása, a Hivatal feladata.
(2) Lakitelek Önkormányzatának Polgármestere köteles folyamatosan figyelemmel kísérni az e rendelet bevezetésében megfogalmazott szabályozási célok, illetőleg a rendelet szabályainak érvényesülését, és jogosult azok érdekében e rendelet módosítására javaslatot tenni.
(3) A jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján jár el. Az illegálisan lerakott hulladék elszállítását a jegyző a 2012. évi CLXXXV. tv alapján rendeli el. 
V. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. Hatályba léptető rendelkezések
16. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                                                     13. Hatályon kívül helyező rendelkezések
17. §
(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/2014. (III.07.) számú önkormányzati rendelete.
Lakitelek, 2015. február 19.
                   Zobokiné Kiss Anita sk.                                  dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
                           polgármester                                                           aljegyző

 

 [1] Beiktatta a 31/2015. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2016. január 1-től.

[2] Módosította a 31/2015. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2016. január 1-től.

[3] Módosította a 31/2015. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos 2016. január 1-től.

[4] Módosította a 31/2015. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 4.§. Hatályos 2016. január 1-től.

[5] Beiktatta a 31/2015. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 5.§. Hatályos 2016. január 1-től.

[6] Beiktatta a 31/2015. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos 2016. január 1-től.

[7] Módosította a 31/2015. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 7.§. Hatályos 2016. január 1-től.

 

[8] Módosította a 31/2015. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 8.§. Hatályos 2016. január 1-től.

[9] Beiktatta a 31/2015. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 9.§. Hatályos 2016. január 1-től.

[10] Beiktatta a 31/2015. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 10.§. Hatályos 2016. január 1-től.

Share

Elérhetőségeink

Telefon: (76) 449 - 987
FAX:      (76) 449 - 987
Web:
https://www.lakigazdakft.hu
Szemétszállítás:
tszhadmin[kukac]lakigazdakft.hu
Szennyvízszállítás:
tfhadmin[kukac]lakigazdakft.hu
Bankszámlaszámunk:
52000018-11022970
Cégjegyzékszám: 03-09-116366
céget nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti törvényszék cégbírósága